ພາສາລາວ | English

ພາລະບົດບາດ

ພາລະກິດຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງ ຊາດ ແມ່ນຜະລິດ ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ມີ ຄຸນນະພາບ, ສະໜອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ໃນຂົງເຂດບູລິມະສິດ, ຮ່ວມມືກັບພາກລັດ, ສະ ຖາບັນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິທິວິທະຍາ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
image01

ວິໄສທັດ

ພັດທະນາສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃຫ້ ເປັນອົງການທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຫນ້າເຊື່ອຖື ບົນພື້ນຖານສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຜົນງານຂອງການຄົ້ນຄວ້າມີຄຸນນະພາບ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດໝູນໃຊ້ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຂອງປະເທດເຮົາ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
image01

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງຂຽນເປັນອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ສຄສ” ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1997 ຕາມດຳລັດເລກທີ 10/ນຍ ຂອງສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພາຍໃຕ້ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ເຊິ່ງຕໍ່ມາໄດ້ປ່ຽນເປັນຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນປີ 2004 ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນປີ 2008

... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

- |